Team der Klinischen Abt. für pädiatr. Kardiologie

Leiter

Univ.Prof. Dr. Andreas Gamillscheg

1. Abt. Lt. Stv.

Univ. Prof. Dr. Martin Köstenberger

Ambulanz- u. Stationsärzte

Leiterin der Ambulanz:

Univ.Prof. Dr. Daniela Baumgartner (EMAH)

OA Dr. Ante Burmas

OA Dr. Andrea Fandl

OA Dr. Karin Finding

OA Dr. Sandra Renate Gasser (EMAH)

OA Dr. Philipp Kahl

OA Dr. Marlene Grillitsch

OA Dr. Gernot Grangl

OA Dr. Robert Maier (EMAH)

OA Dr. Sabrina Schweintzger

Ärzte in Ausbildung